RODO

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

INFORMACJA RODO DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (adres: Biskupice 322, 32-020 Wieliczka, tel.: 12 2507441, e-mail: przedszkolewbiskupicach@interia.pl). W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszymi głównym celami przetwarzania są:
 • realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sposób tradycyjny lub zdalnie,
 • promocja jednostki,
 • realizacja zadań placówki w okresie pandemii COVID-19, w tym w szczególności zapewnienie wymogów sanitarnych w placówce.
 1. Niezbędne dane pozyskujemy z formularzy rekrutacyjnych (zmiana celu przetwarzania), oraz bezpośrednio od rodziców/opiekunów prawnych dziecka. W sporadycznych sytuacjach od innych instytucji.
 2. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]:
 • W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa. Wskazują one wtedy dokładny zakres danych, który możemy przetwarzać (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zdarza się jednak, że przepisy wskazują nam zadania publiczne do wykonania, ale nie wskazują jakie dane w związku z tym możemy przetwarzać. Wtedy sami wyznaczamy minimalny zakres danych niezbędny do wykonania takiego zadania i przetwarzamy je w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz przepisów w informacji dodatkowej oraz wskazujemy, które dane przetwarzamy w interesie publicznym.
 • By dobrze realizować nasze zadania mogą nam być potrzebne dane szersze niż przewidują to przepisy prawa. Wtedy będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą. (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych przetwarzanych w celach promocyjnych.
 • Dokładamy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka. Będziemy je przetwarzać, aby zrealizować obowiązki wynikające z przepisów prawa i wtedy będziemy przetwarzać je w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) lub ze względów ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w okresie pandemii (art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane będziemy przekazywać odbiorcom danych, którymi są:
 • inni Administratorzy danych wyłącznie w przypadkach, gdy będzie ciążył na nas obowiązek przekazania im danych na podstawie przepisów prawa, a gdy takiego przepisu nie będzie wyłącznie na podstawie Państwa zgody,
 • podmioty, które będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu, a z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia danych.

Wykaz kategorii odbiorców danych znajduje się na końcu informacji.

 1. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Przykładowe okresy składowania danych przedstawiamy w informacji dodatkowej.
 2. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym.
 3. Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 4. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może sprawić, że nie zrealizujemy celu przetwarzania służącego dobru dziecka lub promocji placówki. W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.
 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 7. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DODATKOWE DLA ZAINTERESOWANYCH


 1. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
 • prowadzimy dodatkowe zajęcia edukacyjne (na podstawie art. 109 ww. Ustawy),
 • ewidencjonujemy osoby uprawnione do odbioru dzieci (na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 6,
 • Przetwarzamy podane przez rodzica istotne dane o stanie zdrowia dziecka (na podstawie art. 155 ww. Ustawy),
 • realizujemy zadania w okresie pandemii (na podstawie art. 30 b i c ww. Ustawy).
 1. Ponadto wykonujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania na podstawie poniższych przepisów prawa (aktów podstawowych i ich nowelizacji):
 • prowadzimy dokumentację realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • organizujemy wycieczki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
 • wydajemy zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
 • udzielamy pomocy psychologiczno–pedagogicznej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • prowadzimy ewidencję oświadczeń o nauce religii na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych,
 • prowadzimy sprawy BHP dzieci oraz dokumentujemy ich wypadki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • wdrażamy procedury „Niebieskiej Karty” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 • ewidencjonujemy i rozliczamy czas pobytu dziecka, naliczamy opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • organizujemy zdalne nauczanie na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami,
 1. W okresie pandemii realizujemy zadania z zakresu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego na podstawie:
 • 30b Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2019, poz. 1148 z póź. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ewentualne Rozporządzenia zmieniające,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wraz z późniejszymi zmianami,
 • 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami,
 • 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z późniejszymi zmianami i wydanych na podstawie ww. przepisów wytycznych,
 • Wytyczne MEN, GIS i MZ dostępne na:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 1. W interesie publicznym realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • udział dziecka w konkursach wewnętrznych,
 • promocja osiągnięć dzieci i ich prac w gablotach, podczas uroczystości itp.,
 • zapewnienie kontaktu z rodzicem (opiekunem prawnym), osobą uprawnioną do odbioru dziecka poprzez skrzynkę e-mail,
 • prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do odbioru dziecka,
 • przetwarzanie istotnych danych o stanie zdrowia dziecka przekazane przez rodziców,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
 • przetwarzamy wizerunki (inne dane identyfikacyjne) upublicznione przed wejściem RODO, tworzące wartość historyczną w naszych pamiątkowych publikacjach, gablotach, i kronice jednostki i stronie internetowej,
 • organizujemy pracę placówki w reżimie sanitarnym w okresie pandemii,
 • przetwarzamy dane osobowe w ramach promocji wewnętrznej (wystawy, imprezy wewnętrzne itp.),
 1. Na podstawie zgód osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • organizacja konkursów międzyprzedszkolnych przez placówkę,
 • dokumentowanie udziału dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych,
 • dokumentowanie innych czynności wpływające na realizację celu głównego przetwarzania,
 • przetwarzamy dane osobowe w celach promocyjnych (w tym wizerunek) w ramach promocji zewnętrznej (strona internetowa, media społecznościowe, wydawnictwa, radio, prasa, telewizja),
 1. Okresy przechowywania najważniejszych dokumentów w składnicy akt placówki:
 • ewidencja dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, skreślenia z listy uczniów, zwolnienia z zajęć edukacyjnych – 50 lat,
 • teczki osobowe dzieci – czas pobytu w placówce,
 • dzienniki lekcyjne i pozostałych zajęć – 5 lat,
 • diagnoza gotowości szkolnej dzieci – 5 lat,
 • Dokumentacja zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego – 25 lat,
 • Dokumentacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych – 5 lat,
 • Dokumentacja zajęć i imprez obcych w placówce lub poza placówką – 5 lat,
 • Dokumentacja olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych – 5 lat,
 • Dokumentacja wycieczek, wyjazdów, zielonych szkół, obozów – 5 lat,
 • Dokumentacje indywidualnego programu lub toku nauki – 5 lat,
 • Dokumentacja wypadków dzieci – 10 lat (analiz wypadków 25 lat)
 • Dokumentacja ubezpieczenia dzieci – 10 lat,
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej -10 lat,
 • Dokumentacja organizacji imprez placówki – 10 lat,
 • Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki – 10 lat,
 • monografie, kroniki – 25 lat,
 • rozliczenia księgowe (dożywianie, inne opłaty) – 5 lat.
 • Strona internetowa – 25 lat,
 • Wewnętrzne gabloty, wystawy, ekspozycje – czas odziaływania medium
 • Dane niezbędne do zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii – 25 lat
 1. Kategorie odbiorców danych (szczegółowe informacje na temat podmiotów można uzyskać w Sekretariacie Placówki lub korzystając z danych kontaktowych Administratora):
 • podmioty wspomagające:
 • Centrum Usług Wspólnych Oświaty – Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
 • dostawca oprogramowania do rozliczania dożywiania lub czasu pobytu – BioSys Friedleina 4-6/131, 30-009 Kraków
 • dostawca hostingu strony internetowej: pl,  ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 • dostawca poczty e-mail, – INTERIA.PL
 • ubezpieczyciele,
 • dostawcy usług BHP i IOD,
 • firmy organizujące wypoczynek i wycieczki,
 • firma dostarczające usługi fotograficzne,
 • współorganizatorzy i organizatorzy imprez, zawodów, konkursów, inne,
 • odbiorcy danych promocyjnych:
 • dostawca hostingu strony internetowej – pl,  ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 • dostawca poczty e-mail, – INTERIA.PL
 • media społecznościowe,
 • współorganizatorzy imprez, zawodów, konkursów,
 • radio, prasa, wydawnictwa,
 • podmiot promocji jednostki samorządowej – Centrum Kultury Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
 1. Zdalna nauka – Administrator informuje, że
 • zdalną naukę będzie realizował poprzez: Funpage’a w serwisie Facebook pod nazwą Przedszkole Samorządowe w Biskupicach
 • Wideokonferencje prowadzone przy wykorzystaniu oprogramowania/aplikacji: Zoom Meetings
 • Dostawcę usług e-mail: interia.pl, gmail.com
 • w ramach zdalnej nauki nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegóły znajdują się w Politykach Prywatności poszczególnych dostawców narzędzi.
 1. W związku z wykorzystywaniem do promocji jednostki fanpage Facebook’a Administrator informuje, że:
 • dane przekazujemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody.
 • jesteśmy współadministratorem fanpage’a w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących bezpiczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.,
 • serwis Facebook wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i wzorce stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej ochronie. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • o profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez Facebook można dowiedzieć się więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • dane na FB przetwarzmy do 10 lat.
 1. W związku z wykorzystaniem narzędzi Googla, w tym skrzynki gmail, Administrator informuje, że:
 • Dane osobowe mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google, w tym usługi poczty gmail. Mogą również podlegać automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu. Więcej na polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

INFORMACJA RODO DLA OSÓB INNYCH NIŻ DZIECI i ICH OPIEKUNOWIE, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PLACÓWKA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (adres: Biskupice 322, 32-020 Wieliczka, tel.: 12 2507441, e-mail: przedszkolewbiskupicach@interia.pl). W jego imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel oraz zezwalają nam na to przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1].
 4. Naszym głównym celem jest realizacja zawartej z Panią/Panem umowy, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) poprzez:
 • zakup towarów i usług,
 • wykonywanie działań związanych z realizacją umów oraz czynności przed ich zawarciem,
 • obsługę zapytań poprzez naszą skrzynkę e-mail,
 • rozliczenia księgowe,
 • wnoszenie reklamacji.
 1. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:
 2. a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) w celu:
 • regulacji płatności (rachunek, faktura) na podstawie działu XI i XII Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prowadzenia ewidencji księgowej na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • obsługi skarg i wniosków na podstawie dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umieszczenia danych na stronie BIP jednostki na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 1. do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którymi są:
 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), w przypadku korzystania przez Panią/Pana z naszych stron i komunikatorów internetowych mediów społecznościowych,
 • przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta lub go reprezentujących w celu zapewnienia realizacji umów i świadczenia usług, obsługi administracyjnej tych procesów oraz ewentualne dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych,
 • przetwarzanie danych osobowych zawartych w e-mailach jednostki w celu zapewnienia komunikacji z kontrahentem, osobami wyznaczonymi do kontaktu przez kontrahenta i zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz innymi osobami i instytucjami kontaktującymi się z nami w ten sposób,
 1. do realizacji celów realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e. RODO), którym jest:
 • dochodzenia należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności;
 • przetwarzanie danych osób kontrolujących jednostkę zawartych w dokumentacji kontroli oraz w audytach,
 • promocja jednostki poprzez umieszczenie wizerunków postronnych uczestników wydarzeń na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych, wewnętrznych gablotach, tablicach, witrynach jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody osoby.
 • uczestnictwo w wideokonferencjach organizowanych przez placówkę niezbędnych do realizacji zadań przez placówkę,
 • przetwarzanie danych z celu zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii, w tym o stanie zdrowia ze względów ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w okresie pandemii (art. 9 ust. 2 lit. i RODO),
 1. na podstawie zgód osób, których dane dotyczą realizujemy w szczególności następujące czynności przetwarzania:
 • przetwarzamy dane osobowe w celach promocyjnych (w tym wizerunek) w ramach promocji zewnętrznej (strona internetowa, media społecznościowe, wydawnictwa, radio, prasa, telewizja),
 1. w przypadku prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dane będziemy przetwarzać:
 • dla postępowań spełniających kryteria ustawowe podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c., art 9 ust. 2 lit. g i art 10 RODO oraz Ustawa z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (w tym w szczególności art. 18-19 i 74-76), Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
 • dla postępowań nie kwalifikujących się do postępowania w trybie ww. ustawy. art 6 ust. 1 lit. e, art 9 ust. 2 lit a oraz art. 10 RODO,
 • z uwzględnieniem możliwości ograniczenia praw jednostki wynikających z art. 19 ust. 2 Ustawy PZP według, którego skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (dla postępowań objętych ustawą)
 • z uwzględnieniem możliwości ograniczenia praw jednostki wynikających z art. 19 ust. 3 Ustawy PZP, według którego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania (dla postępowań objętych ustawą).
 • Rozpatrzymy Pani/Pana sprzeciw wobec danych, które przetwarzamy w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą jednostkę oraz w interesie publicznym.
 • Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Pana/Pani dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Przekażemy też Pani/Pana dane instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Wykaz uprawnionych podmiotów i instytucji przedstawiamy na końcu informacji.
 • Pani/Pana dane osobowe, jako strony umowy, osoby reprezentującej kontrahenta lub w jego imieniu wyznaczonej do kontaktu będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy (świadczenia usługi), a po tym okresie przez 10 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub postępowania sądowego przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych przez okres 10 lat, od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy o udzielenie zamówień publicznych przez 5 lat. Skargi, wnioski, dokumenty kontroli uprawnionych podmiotów i audyty przez 25 lat. Promocja na stronie internetowej przez 25 lat. Dokumentacja przebiegu imprez, uroczystości placówki przez 25 lat, dane w monografiach, kronikach, kroniki przez 25 lat. W wewnętrznych gablotach, wystawach, ekspozycjach przez czas oddziaływania medium. Dane niezbędne do zapewnienia reżimu sanitarnego w okresie pandemii – 25 lat
 • Podanie Pani/Pana danych do realizacji umowy jest obowiązkiem umownym. Ich brak może być dla nas przeszkodą uniemożliwiającą realizację usługi, podanie danych na podstawie przepisów prawa oraz w interesie publicznym wskazanym w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwiać realizację celów przetwarzania.
 • Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 • Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy osób.
 • Kategorie odbiorców danych (szczegółowe informacje na temat podmiotów można uzyskać w Sekretariacie Placówki lub korzystając z danych kontaktowych Administratora):
 • uprawnione na podstawie przepisów prawa instytucje (Organ Prowadzący, Kuratorium Oświaty, inne)
 • podmioty wspomagające:
 • Centrum Usług Wspólnych Oświaty : Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
 • dostawca hostingu strony internetowej – pl,  ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 • poczty e-mail, INTERIA.PL
 • dostawca usług IOD: PQ Sp. z o.o., Naprawa 598, 34-240 Jordanów
 • firma dostarczające usługi fotograficzne,
 • współorganizatorzy i organizatorzy imprez, zawodów, konkursów,
 • dostawca oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji,
 • inne,
 • odbiorcy danych promocyjnych:
 • dostawca hostingu strony internetowej – pl,  ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 • poczty e-mail, PL
 • media społecznościowe,
 • współorganizatorzy imprez, zawodów, konkursów,
 • radio, prasa, wydawnictwa,
 • podmiot promocji jednostki samorządowej – Centrum Kultury Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
 • W związku z wykorzystywaniem do promocji jednostki fanpage FB Administrator informuje, że:
 • jesteśmy współadministratorem fanpage’a w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach dotyczących bezpiczeństwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.,
 • Serwis Facebook wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i wzorce stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej ochronie. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • O profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez Facebook można dowiedzieć się więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 • Dane przekazyjemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody,
 • Dane na FB przetwarzmy do 10 lat.
 • W związku z wykorzystaniem narzędzi Googla w tym skrzynki gmail Administrator informuje, że:
 • Dane osobowe mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google, w tym usługi poczty gmail. Mogą również podlegać automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu. Więcej na polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)