STATUT

 

Załącznik nr 1 §

 do Uchwały Nr 4/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 27.11.2017 r.


STATUT

Przedszkola Samorządowego

w Biskupicach

 

TEKST JEDNOLITY

Przyjęty Uchwałą Nr 4/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Biskupicach z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Rozdział I

Nazwa i rodzaj przedszkola

 

 • §1
 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Samorządowe w Biskupicach.
 • §2
 1. Siedzibą przedszkola jest budynek w miejscowości Biskupice 322, 32-020 Wieliczka.
 • §3
 1. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
 • §4
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Biskupice.
 2. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w budynku Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.
 • §5
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 • §6
 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 • §7
 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2)    ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

3)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)    nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Biskupicach;

5)    Dyrektorze – należy przez to rozmieć dyrektora Przedszkola Samorządowego w Biskupicach;

6)    Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Biskupicach.

 • §8
 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • zapewnia bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 • §9
 1. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

 

Przedszkole Samorządowe

w Biskupicach 322

32-020 Wieliczka

tel. /012/ 250-74-41

NIP 683-18-47-096  REGON 350529815

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

 • §10
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:
 • wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 • tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;
 • zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w przedszkolu.
 1. Przedszkole, aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, wspomaga rozwój, wychowuje
  i kształci dzieci w następujących obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym.
 • §11
 1. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
 • umożliwienie realizacji programów wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dzieci w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 • ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami  i organizacjami wspomagającymi;
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu;
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • §12
 1. Zadania przedszkola w zakresie udzielana i organizowania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana
  z inicjatywy:
 • dziecka;
 • rodziców dziecka;
 • dyrektora przedszkola;
 • nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • poradni;
 • pomocy nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci
  i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana przez przedszkole polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych  oraz rozwijaniu  ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci;
 • wdrażaniu do procesu edukacyjnego i wychowawczego zaleceń, wskazań specjalistów z Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych dla dzieci: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • §13
 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:
 • przedszkole może przyjąć dziecko niepełnosprawne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w oddziale ogólnodostępnym;
 • w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy jest zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.
 1. Podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przedszkole w miarę swych możliwości socjalno-bytowych zapewnia dzieciom niepełnosprawnym następujące warunki:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
 • przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 • §14
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:
 • naukę języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zwanego dalej „językiem mniejszości” oraz języka regionalnego;
 • naukę własnej historii i kultury.
 1. Przedszkole może prowadzić dla dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący przedszkole, na wniosek dyrektora przedszkola, przyzna godziny na realizację tych zajęć.
 2. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu oraz naukę języka
  mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w przedszkolu
  organizuje odpowiednio dyrektor przedszkola, na wniosek złożony przez rodziców dziecka.
 3. Organizację nauki języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu regulują
  odrębne przepisy.
 4. Przedszkole może organizować naukę religii na życzenie rodziców wyrażone na piśmie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 • §15
 1. Przedszkole stosuje w swoich działaniach zasady bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i P/Poż.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, a w szczególności:
 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
  w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa ? zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 1. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 1. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie zdrowia, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie z równoczesnym powiadomieniem rodziców dziecka.
 1. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
  • informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;
  • okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka;
  • współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci ?bezpiecznych? zachowań.
 1. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi, który podejmie stosowne decyzje.
 2. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, a pracowników również w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
 • §16
 1. Sposób wykonywania zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
 2. Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego do możliwości rozwojowych wychowanków.
 3. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka poprzez prowadzenie takich form jak:
 • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane z całą grupą;
 • zajęcia stymulacyjne organizowane w małych grupach;
 • zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach;
 • zajęcia dodatkowe;
 • swobodne zabawy dzieci;
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla dzieci mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci o indywidualnych potrzebach;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia i predyspozycje dzieci;
 • współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi i innymi;
 • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka;
 • wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • uroczystości, imprezy przedszkolne.
 • §17
 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem ? za dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 4. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczyciela sprawującego opiekę nad powierzonymi mu dziećmi wspomaga pomoc  wychowawcy (lub woźna oddziałowa).
 • §18
 1. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 2. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 3. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 1. Przedszkole zapewnia organizację wyjść i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela pełniącego funkcję kierownika wycieczki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej (mogą uczestniczyć rodzice, wspomagając osoby odpowiedzialne za organizację).
 • §19
 1. Za zgodą rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: m.in. rytmika, nauka języka obcego i inne.
 2. Zajęcia dodatkowe są nieodpłatne.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 4. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe powinny posiadać stosowne kwalifikacje.
 5. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program.
 6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 7. Dzienniki zajęć dodatkowych przechowywane są w przedszkolu.
 8. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola wraz z osobami prowadzącymi ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 9. Dyrektor sprawuje nadzór nad organizacją zajęć dodatkowych.
 • §20
 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich
  bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę pełnoletnią, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał (np. upojenie alkoholowe, odurzenie środkiem psychoaktywnym), że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia przedszkola ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.
 8. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 7.00 do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym. Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
 9. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
 10. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

 

Rozdział III

Organy przedszkola

 

 • §21
  1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 • §22
 1. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez dyrektora i zgłoszony do organu prowadzącego.
 • §23
  1. Zadania i kompetencje dyrektora przedszkola:
 • kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, a w tym:
  1. opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego;
  2. prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli;
  3. gromadzi informacje o pracy nauczycieli;
  4. dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną przedszkola oraz Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 1. W ramach zadań o których mowa w ust. 1 pkt 7 Dyrektor:
 • odpowiada za prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządza arkusz organizacji przedszkola;
 • opracowuje wspólnie z Radą Pedagogiczną plan pracy przedszkola (koncepcję pracy);
 • administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem;
 • pełni funkcję Administratora Danych Osobowych – zadania Administratora Danych Osobowych określają odrębne przepisy.
 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.
 2. Działania, o których mowa w ust. 3 dotyczą:
 • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności dzieci;
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • zarządzania przedszkolem.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Dyrektor umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego działania zgodnie z prawem.
 3. W sprawach, w których przewidują to przepisy prawa pracy, Dyrektor współpracuje ze związkami zawodowymi.
 • §24
 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem.
 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzenie planów pracy przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
 • opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego;
 • organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
 • projekt planu finansowego przedszkola;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • opinia w spawie ustalenia oceny pracy dyrektora przedszkola;
 • opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki;
 • opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki;
 • powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;
 • opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
 • zgłaszanie kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.
 3. W przypadku określonym w ust. 11 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Rada Pedagogiczna posiada uprawnienia:
 • delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • wyrażanie zgody lub wnioskowanie za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej o udział w zebraniu rady przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
 • wnioskowanie o nadanie imienia dla przedszkola;
 • wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 1. Tryb działania Rady Pedagogicznej określa szczegółowo regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • §25
 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 1. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice wybrani poprzez tajne wybory.
 2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 • opiniowanie pracy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 • opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 • wnioskowanie o nadanie imienia dla przedszkola;
 • wnioskowanie o ustalenie przerwy w funkcjonowania przedszkola;
 • możliwość występowania do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 • delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;
 • uzgodnienie czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola;
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
 • §26
  1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa i wspólnie podejmują decyzje, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje Współpraca oparta jest na zasadzie akceptacji, wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski o stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dziecka i jakości pracy przedszkola, a przede wszystkim:
 • wymianie informacji o planowanym działaniu;
 • wymianie doświadczeń i spostrzeżeń dotyczące działalności przedszkola;
 • czynnego udziału w funkcjonowaniu przedszkola i doskonaleniu jego pracy;
 • informowania się wzajemnie o regulaminach swojej działalności i ich zmianach.
 1. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
  • organizowanie wspólnych zebrań, narad, umieszczania informacji na tablicach ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję;
  • wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
  • planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 • §27
 1. Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
 2. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze:
  • wysłuchania każdej z zainteresowanych stron;
  • podejmowanie próby wyjaśniania istoty nieporozumień;
  • umożliwienie spotkania stron na neutralnym gruncie;
  • negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.
 3. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola a organami przedszkola strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział IV

Organizacja działalności przedszkola

 

 • §28
 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • §29
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 • czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów;
 • liczbę oddziałów w przedszkolu;
 • liczbę etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi;
 • kwalifikacje nauczycieli;
 • liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacyjny.
 1. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
 • §30
 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
  przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dla swojego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • §31
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
 2. W czasie trwania przerwy w pracy przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę w innym samorządowym przedszkolu na terenie Gminy Biskupice.
 • §32
 1. W dni dyżuru ferii zimowych i dyżuru letniego oraz przerw świątecznych organizację
  działalności przedszkola ustala dyrektor w zależności od frekwencji dzieci.
 2. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od godziny 7.00 do godziny 17.00.
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest we wszystkich oddziałach od godziny 7.00 do godziny 12.00
 4. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
 • §33
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w oddziale nie może przekraczać 25.
 • §34
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 • §35
 1. W czasie absencji nauczycieli i w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkola:
  • w przypadku ponad 50% absencji dzieci w oddziale, dyrektor może organizować grupy łączone odpowiednio do zmniejszonej frekwencji dzieci na określony czas;
  • w przypadku zmniejszonej frekwencji nauczycieli, dyrektor może zmienić harmonogram pracy nauczycieli w poszczególnych oddziałach w celu zapewnienia pełnej opieki i bezpieczeństwa dzieciom na określony czas;
  • praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

Rozdział V

Zasady odpłatności

 

 • §36
  1. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponoszą rodzice na zasadach określonych przez organ prowadzący Uchwałą Rady Gminy Biskupice, z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • §37
 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w §36 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 2. W przypadku nieobecności dziecka, nie nalicza się opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola i żywienia.
 3. Rodzic jest zobowiązany poinformować przedszkole o nieobecności dziecka oraz przewidywanym czasie jej trwania do godz. 9:00 osobiście lub telefonicznie.
 4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału i zapisów w systemie monitoringu elektronicznego ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z przedszkola przez rodziców.
 • §38
 1. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola na podstawie analizy kosztów żywienia w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywieniowych do przygotowywania posiłków.
 3. Pracownicy przedszkola, którzy korzystają z wyżywienia, pokrywają jego koszt zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora.
 4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków.
 5. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia opłat określonych w § 37 ust. 1 oraz § 38 ust. 1 w terminie do 15 każdego miesiąca, za dany miesiąc z dołu. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

 

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 • §39
 1. W przedszkolu zatrudnia się zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Nauczycieli i innych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.
 3. Pracownicy zatrudniani są według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz pracowników samorządowych określa dyrektor w zakresach czynności kierując się organizacją i potrzebami przedszkola. Zakresy czynności zostają zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 5. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia nauczycieli określają odrębne przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.
 6. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy Kodeksu Pracy oraz Ustawy o Pracownikach Samorządowych.
 • §40
 1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:

1)    zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez;

2)    przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;

3)    dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;

4)    zapewnienie higienicznych warunków pracy;

5)    zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).

 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.:

1)    informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

2)    udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

3)    ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne,
z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)

4)    udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne).

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:

1)    tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

2)    dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

3)    wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;

4)    stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

5)    stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;

6)    realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

 1. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1)    dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2)    prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną;

3)    współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;

4)    przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

5)    dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom
w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

 • §41
 1. Do zadań nauczycieli specjalistów (logopeda, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, surdopedagog i inni do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych) należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • §42
  1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel specjalista prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • §43
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo ? oświatowych.
 2. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia dyrektorowi.
 3. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
 • §44
 1. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
 • udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
 • samokształcenie;
 • pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
 • wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
 • aktywny udział w naradach szkoleniowych Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z działalności przedszkola.
 • §45
  1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 • §46
 1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym:
 • sporządza informację o dziecku kierowanym na badania;
 • kieruje dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne;
 • realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • §47
  1. Przedszkole współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza:
 • prowadzi edukację zdrowotną;
 • pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;
 • organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;
 • organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.
 • §48
 1. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu to:
 • intendent;
 • pomoc wychowawcy (nauczyciela);
 • kucharka;
 • woźna.
 1. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych przedszkola przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
 3. Każdy pracownik zobowiązany jest do:
 • dbałości o mienie przedszkola;
 • współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;
 • przestrzegania przepisów BHP i dyscypliny pracy;
 • powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola;
 • przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • §49
  1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki dzieci

 

 • §50
 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
 • przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami przedszkola;
 • organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie;
 • właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu;
 • uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka;
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych;
 • zaspokajanie potrzeb własnych;
 • doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań;
 • przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie;
 • współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu;
 • zabawę oraz wybór towarzysza zabawy;
 • ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 • wyrażanie własnych sądów i opinii;
 • poszanowanie godności osobistej;
 • tolerancję;
 • akceptację;
 • zrozumienie indywidualnych potrzeb;
 • poszanowanie własności;
 • indywidualne tempo rozwoju.
 • §51
 1. Dziecko ma prawo do organizowania i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola.
 • §52
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  • przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu);
  • przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa;
  • próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (trzy-czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (pięciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami;
  • samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne;
  • wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości;
  • przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej;
  • szanować wytwory innych dzieci;
  • godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

 

Rozdział VIII

Rodzice

 

 • §53
 1. Rodzice mają w szczególności prawo do:

1)    znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej;

2)    rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

3)    pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

4)    uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;

5)    zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;

6)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola;

7)    wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć dodatkowych;

8)    otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców;

9)    udziału w organizowanych przez przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;

10)  wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.

 1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:
 • przestrzeganie niniejszego Statutu;
 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 • zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia;
 • uczestniczenia w zebraniach ogólnych;
 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną Uchwałą Rady Gminy;
 • usprawiedliwiania nieobecności dzieci powyżej tygodnia na zajęciach edukacyjnych w terminie do 7 dni – ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.
 • §54
 1. Formy współdziałania oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:
 • zebrania ogólne – organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem – organizowane są w miarę potrzeb, w określonym przez nauczyciela dniu i godzinie, po zakończeniu pracy z dziećmi;
 • spotkania ze specjalistami – organizowane są w miarę potrzeb, w określonym przez nauczyciela dniu i godzinie, po zakończeniu pracy z dziećmi;
 • cykl spotkań adaptacyjnych – organizowane są w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole ma dyżur, w określonych przez nauczyciela trzech dniach i godzinach (w ramach realizacji podstawy programowej);
 • zajęcia otwarte i warsztatowe organizowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów – organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż raz w roku szkolnym;
 • spotkania integracyjne – organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż raz w roku szkolnym;
 • wycieczki, imprezy okolicznościowe, konkursy rodzinne – organizowane są w miarę potrzeb bieżących, zgodnie z harmonogramem wycieczek i imprez przedszkolnych, z którymi zapoznawani są rodzice przez dyrektora i nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym;
 • kącik dla rodziców (w tym Kącik Prawny);
 • strona internetowa przedszkola;
 • prezentowanie prac dzieci i informacji w holu oraz szatni przedszkola.
 1. Stosowne informacje dla rodziców o terminach tych spotkań są wywieszane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.


Rozdział IX

Rekrutacja dzieci do przedszkola

 

 • §55
 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.
 2. Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.
 3. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
 • §56
 1. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 • systematyczne zaleganie z odpłatnością za przedszkole (ponad dwa miesiące);
 • nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
 • uzyskanie opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać
  w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym;
 • gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 15 września, a rodzic nie poinformował o przyczynie nieobecności.
 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne
  przygotowanie przedszkolne, jednak w przypadku zalegania z opłatami za przedszkole dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek Uchwałę doręcza się rodzicom dziecka.
 • §57
 1. W przypadku uzyskania opinii stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym, przedszkole udziela rodzicom pomocy w zapewnieniu dziecku innej formy realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (nauczanie indywidualne, placówki specjalistyczne).

 

Rozdział X

Gospodarka finansowa przedszkola

 

 • §58
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową. Obsługę finansowo?księgową przedszkola prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice, jako jednostka obsługująca.
 2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest plan dochodów i wydatków.
 3. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Dyrektor przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie mieniem przedszkola.
 5. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 3-4 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi organu
  prowadzącego, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
 6. Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

 • §59
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.
 3. Zmiany Statutu dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Uchwała Nr 9/2022

Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Biskupicach

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie  projektu zmian do Statutu Przedszkola Samorządowego w Biskupicach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ze zmianami
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ze zmianami
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001r.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 • §1

Do Statutu Przedszkola Samorządowego w Biskupicach proponuje się następujące zmiany:

 • §12 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej specjalistami.”

 • §37 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w §36 wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Opłatę tę należy obniżyć o 10% za każde następne dziecko danej rodziny uczęszczające do przedszkola (opłata wynosi wtedy 1,02 zł) bądź o 30% za każde dziecko uczęszczające do przedszkola posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o kształceniu specjalnym lub o potrzebie wczesnego wspomagania (opłata wynosi wtedy 0,79 zł).”

 • §41 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań nauczycieli specjalistów (logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta pedagogiczny, a także tyflopedagog, surdopedagog oraz inni do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych) należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”
 • Po § 41 ustęp 1 dodaje się ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 • Współpraca z nauczycielami, innymi specjalistami, rodzicami i dziećmi w zakresie:
  1. rekomendowanie dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola;
  2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci (mocne strony, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci);
  3. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;
  4. określenie niezbędnych dla dzieci warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • Współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu;
 2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem;
 3. dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;
 4. dobieranie właściwych metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;
 • Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;
 • Przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych w pkt 1-5.”
 • Rozdział XI otrzymuje brzmienie:

 Rozdział XI

Nauczanie zdalne

 • §59 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, w związku z sytuacją uniemożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu z przyczyn niezależnych, dyrektor może organizować realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tzw. „nauczanie zdalne”.

 1. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.
 2. Dyrektor wybiera jedną z metod prowadzenia nauczania zdalnego: synchroniczną – nauczyciel oraz wychowankowie pracują w jednym czasie z wykorzystaniem wybranej platformy do prowadzenia zajęć online, asynchroniczną – nauczyciel i wychowankowie pracują w różnym czasie, z wykorzystaniem prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych, filmów dostępnych na wybranej platformie edukacyjnej, łączoną – pracę równoległą łączy się z pracą rozłożoną w czasie, konsultacje – nauczyciel jest dostępny online dla wychowanków i rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego w siedzibie Przedszkola, z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu komputerowego.
 4. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 5. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Celem tej obserwacji jest weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania wychowankom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania wychowanków w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych.
 6. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, wspólne rodzinne czytanie, zabawy sensoryczne, wspólną rodzinną zabawę na podwórku, itp.”
 • Dodaje się Rozdział XII, który otrzymuje brzmienie:

 Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 Dodaje się § 60, który otrzymuje brzmienie:

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.
 3. Zmiany Statutu dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 Uchwała jest prawomocna i została przyjęta:

 • głosami „za” – 5
 • głosami „przeciw” – 0
 • wstrzymujących się – 0
 • przy stanie 5 członków Rady Pedagogicznej.
 • § 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

 • §4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.