Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca, a zakończy się 29 marca 2024 r. o godz. 15.00

Liczba wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Biskupicach, na które będzie prowadzona rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 wynosi:

 • 22 miejsca

Starannie i czytelnie wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami zamieszczonymi poniżej – należy złożyć w Przedszkolu Samorządowym w Biskupicach do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Uwaga!!! Każdy dokument (zarówno wniosek, jak i oświadczenia) musi być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka (kandydata).

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

oświadczenie o samotnym wych dziecka

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o zatrudnieniu (proszę wydrukować dwa razy – osobno dla każdego rodzica)

oświadczenie o uczęszczaniu do p-la rodzeństwa kandydata

oświadczenie o liczbie zadeklarowanych godzin

Dodatkowe dokumenty:

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (kandydata) bądź mamy, taty lub rodzeństwa dziecka (kandydata) należy dołączyć do wniosku – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn.zm.) – w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

W przypadku dziecka (kandydata) osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej należy dołączyć do wniosku – Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

W przypadku dziecka (kandydata) objętego pieczą zastępczą należy dołączyć do wniosku – Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. , poz.575 z późn. zm.) w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/17 RADY GMINY BISKUPICE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów

zarządzenie Wójta Gminy Biskupice z dnia 15 stycznia 2024 r.

terminy postępowania rekrutacyjnego

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Biskupicach

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1943 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
 3. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
 4. Statut Przedszkola.

Rozdział  I

Zasady ogłaszania rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkoli Samorządowych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca ( 153 ust. 1u.p.o.).
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 5 lat.
 3. Przedszkole przed ustaleniem liczby wolnych miejsc jest zobowiązane do zarezerwowania miejsc dla tych dzieci w wieku przedszkolnym, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola, a których rodzice działając w oparciu o 153 ust. 2 u.p.o. złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dyrektor nie prowadzi rekrutacji tylko w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców z obszaru gminy, w której działa przedszkole, nie przekracza liczby wolnych miejsc. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy, w której jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 5. Harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkoli na kolejny rok szkolny określa Zarządzeniem Wójt Gminy Biskupice.
 6. Informację o rekrutacji zamieszcza się na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej przedszkola.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (załącznik nr 3 do wniosku) w tym Przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział  II

Procedura rekrutacyjna

 1. I etap rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

dzieci z terenu Gminy Biskupice

 • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców
 • niepełnosprawność obojga rodziców
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotna matka, samotny ojciec, samotny opiekun prawny)
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość (po 1 punkcie za każde kryterium).

 1. II etap rekrutacji

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę:

 • Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia lub studiują w systemie dziennym lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą – liczba punktów – 50.
 • Kandydat, który ukończy 4 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja do przedszkoli – liczba punktów – 40.
 • Kandydat, który ukończy 3 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja do przedszkoli – liczba punktów – 30.
 • Uczęszczanie do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata –  25 punktów.
 • Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej –  2 punkty za każdą rozpoczętą  godzinę pobytu.

Rozdział III

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączone do wniosku

 1. Wnioski o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego należy składać w terminie wyznaczonym Zarządzeniem Wójta Gminy Biskupice.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 

Dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy Biskupice Oświadczenie – załącznik nr 4 do uchwały
Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci Oświadczenie – załącznik nr 1 do wniosku
Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn.zm.) – w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych
Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność
Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 2 do wniosku

Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. , poz.575 z późn. zm.) w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia lub studiują w systemie dziennym lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia lub studiowaniu w systemie dziennym lub wykonywaniu rolniczej bądź pozarolniczej działalności gospodarczej.
Kandydat, który ukończy 4 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja do przedszkoli —————-
Kandydat, który ukończy 3 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja do przedszkoli —————–
Uczęszczanie do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata Oświadczenie – załącznik nr 1 do uchwały
Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej Oświadczenie – załącznik nr 2 do uchwały

 

Rozdział IV

Działalność Komisji Rekrutacyjnej

 1. Dyrektor przedszkola powołuje Komisję, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Skład Komisji Rekrutacyjnej:
 • 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor przedszkola oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Rozdział  V

Komisja Rekrutacyjna

Zadania Komisji Rekrutacyjnej

 1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.
 3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 4. Przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosownego wniosku przez rodzica kandydata.

 

Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 1. Podpisanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 2. Występowanie do Wójta Gminy Biskupice o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola.

 

Zadania dyrektora przedszkola

 1. Przyjęcie deklaracji rodzica o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Przyjęcie wniosków o przyjęcie do przedszkola – na wolne miejsca.
 3. Wydanie zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, wyznaczenie jej przewodniczącego.
 4. Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego na wolne miejsca.

Rozdział  VI

Tryb pracy komisji rekrutacyjnej

 1. Komisja rekrutacyjna sporządza imienną listę kandydatów, przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnionych przez tych kandydatów określoną liczbę punktów.
 2. Komisja rekrutacyjna weryfikuje spełnienie przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów określonych w ustawie.
 3. Komisja rekrutacyjna rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola przy udziale co najmniej 2/3 składu komisji.
 4. Decydujący głos w sprawach spornych, w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna nie może wyłonić większości, ma przewodniczący komisji.
 5. Każdy członek komisji rekrutacyjnej do protokołu postępowania rekrutacyjnego może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
 6. Terminy i szczegółowy tryb pracy komisji rekrutacyjnej wyznacza jej przewodniczący, uwzględniając terminy:
LP. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 01 marca do29 marca 2024 r. do godz. 15.00 od 29 kwietnia do

6 maja 2024 r. do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 kwietnia

do 12 kwietnia 2024r.

od 07 maja

do 9 maja 2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 15 kwietnia 2024 r. 10 maja 2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 18 kwietnia

do 23 kwietnia 2024r.

od 13 maja

do 17 maja 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 kwietnia 2024 r. 20 maja 2024 r.

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. W każdym „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” zawarta jest decyzja o kwalifikacji lub jej braku i przyczynie jej braku oraz podpisy przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.
 3. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
 4. Protokoły są przechowywane w dokumentacji przedszkola.
 5. Regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 2/2024 dyrektora przedszkola z dnia 09.02.2024 r.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka (dzieci) w celu rekrutacji do placówki informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Przedszkole Samorządowe w Biskupicach (adres: Biskupice 322, 32-020 Wieliczka; telefon: 12 2507441; e-mail: ps.biskupice@oswiata.eu). W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iodpoland@gmail.com lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do placówki oraz przygotowanie placówki na ich pobyt.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa lub będą one nam potrzebne, by zrealizować zadania w interesie publicznym. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy na końcu niniejszej informacji wykaz przepisów, na podstawie których zbieramy dane.
 5. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka (dzieci), rodziców i opiekunów prawnych. Będziemy je przetwarzać, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa. Tym interesem publicznym jest przeprowadzenie rekrutacji do naszej placówki i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieciom w niej po przyjęciu.
 6. Dane o wyrokach sądowych, które będą przedkładane przez Państwa na podstawie przepisów prawa lub w celu udokumentowania kryterium przyjęcia będziemy przetwarzać bezpośrednio na podstawie art. 10 RODO i rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia, w tym w szczególności może to być Komisja Rekrutacyjna. Dane przekażemy również do organu prowadzącego, tj. Gminy Biskupice, by mogła realizować własne zadania wynikające z przepisów prawa.
 8. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okres 5 lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Dane osób nieprzyjętych przechowamy przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem przed upływem tego okresu. Następnie te dane również zarchiwizujemy zgodnie z ww. zasadami.
 9. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym (dane formularza wniosku, obowiązkowe załączniki). Podanie danych i przedłożenie załączników w celu ewentualnego udokumentowania spełnienia kryterium ustawowego i kryterium organu prowadzącego jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych będzie oznaczać brak punktów mających wpływ na ranking przyjęć. Podanie danych w celu zapewnienia dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych jest w pełni dobrowolne i rodzic (opiekun prawny) sam wskazuje uznane za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Miejsce w formularzu na podanie informacji o stanie zdrowia, alergiach, itp. są jedynie naszymi sugestiami w tym zakresie. Niepodanie tych danych może sprawić jednak, że nie przygotujemy odpowiednio placówki do pobytu dziecka.
 10. Alfabetyczne listy z kandydatami przyjętymi i nieprzyjętymi wywiesimy w widocznym miejscu w placówce. Prawo nie przewiduje innej formy prezentacji wyników, w tym poprzez Internet.
 11. Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 12. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 14. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
 15. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
 16. Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
 17. Zbieramy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 153 pkt. 2 ww. Ustawy (przedszkole)
 18. Prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do przedszkola na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy (przedszkole),
 19. Zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie ustawowego kryterium przyjęć, o którym mowa w art. 131 pkt. 2 oraz art. 150 ww. ustawy,
 20. Zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium organu prowadzącego, o którym mowa w art. 131 pkt. 4, art. 150 ww. ustawy, a także zawartych w Uchwale Gminy Biskupice
 21. Upublicznimy wyniki rekrutacji zgodnie z art. 158 ww. ustawy.
 22. Będziemy przechowywać zebrane dane zgodnie z art. 160 ww. ustawy.
 23. Zbierzemy istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na etapie rekrutacji w celu realizacji ważnego interesu publicznego, którym jest zapewnienie odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce. Zezwala nam na to art. 155 ww. ustawy.
 24. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów dokonamy przeliczenia punktów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zorganizujemy pracę Komisji Rekrutacyjnej (w tym przetwarzanie danych).

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)